Loveuv-iKNOW社区的积分获得方法

新用户注册默认拥有积分:    200积分      
用户完善资料获得积分(包括头像,一句话介绍,履历等资料):100积分      
用户邀请他人注册且被邀请人成功注册:  100积分      
发起问题:  -10积分      
回复问题:+10积分      
问题被回复时增加发起者积分
回复被评为最佳回复:100积分      
感谢回复:30积分      
回复被折叠:-30积分      
发起者邀请用户回答问题且收到答案:10积分      
 
积分系统初步设计如上,后期根据给位反馈可再做调整
 

6 个评论

在哪里查看积分呢?
点击头像,昵称下面就看得到了
新用户注册默认拥有积分: 200积分 ,我怎么现在才165分, 有bug啊~
你过来那会做了修改 估计影响到你了 给你加一下
回复要送真是不错
学习

要回复文章请先登录注册